Het doel van ons veiligheids- en gezondheidsbeleid  is de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke speel, werk en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. 

Een beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich betrokken voelen en het beleid uitdragen. Daarom zal er tijdens een teamvergadering een thema, of een onderdeel van een thema, over veiligheid of gezondheid op de agenda staan. Dit om continu in gesprek te blijven over het beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen, kunnen we monitoren of genomen maatregelen wel of niet effectief zijn en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt.

Coccinelle werkt met verschillende protocollen. Deze protocollen beschrijven hoe op Coccinelle omgegaan wordt met de risico’s op gebied van gezondheid en veiligheid. Mocht je vragen hebben betreft de veiligheid en gezondheid op Coccinelle kun je deze altijd stellen.

Risicomonitor

De pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor het in kaart brengen van grote en kleine risico’s. Deze risico’s worden inzichtelijk gemaakt door te werken met verschillende inventarisatielijsten. Het management inventariseert de ingevulde inventarisatielijsten en maakt een actieplan als nodig blijkt. Wanneer pedagogisch medewerkers urgente* ongevallen of reparaties constateren melden zij dit eerst direct aan het management zodat er ook direct actie kan worden genomen. 

*Urgentie

Coccinelle vindt een ongeval of reparatie urgent wanneer:

 • Bij ongeval: hierbij sprake is van direct gevaar voor kinderen of pedagogisch medewerkers op de groep.
 • Bij reparatie: hierbij sprake is van direct gevaar voor kinderen of pedagogisch medewerker of het gaat om grote reparaties.

Stappenplan

In het kort het stappenplan bij zorgdragen van veilig en gezond leefklimaat:

 • Dagelijks bijhouden van risico’s, ongevallen of reparaties door pedagogisch medewerkers.
 • Dagelijks korte lijnen tussen pedagogisch medewerkers door middel van goede overdracht zowel mondeling als schriftelijk.
 • Het management inventariseert de risico’s op Coccinelle. 
 • Op basis van de uitkomsten van de risico- inventarisatie wordt een actieplan opgesteld. 
 • De voortgang van het actieplan wordt geëvalueerd tijdens management/teamoverleg.
 • Urgente risico’s worden direct opgepakt. 
 • Jaarlijks worden risico-inventarisatie besproken met de ouderraad.

De pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor:

 1. Het bewust handelen.
 2. Inventariseren van risico’s van gebruikte ruimte.
 3. Op de hoogte zijn van theoretische kennis van protocollen.
 4. Goede samenwerking met naaste collega’s en management door overdracht.

Het management is verantwoordelijk voor:

 1. Opstellen van actieplannen.
 2. Pedagogisch medewerkers voorzien van juiste werkwijze.
 3. Begeleiding en evaluatie met pedagogisch medewerkers.
 4. Onderhouden van jaarplan van veiligheid- en gezondheidsbeleid.
 5. Communicatie naar ouderraad en ouders.

Communicatie

Op Coccinelle zijn wordt het veiligheid- en gezondheidsbeleid op de volgende wijze intern en extern afgestemd:

Het management is elke dag aanwezig. Het management heeft een informatieve en begeleidende rol in de communicatie naar de pedagogisch medewerkers, ouderraad en ouders.

Communicatie naar Pedagogisch medewerkers

Coccinelle vindt het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Wanneer een nieuwe medewerker op Coccinelle komt werken zorgen we voor een uitgebreide introductie in het veiligheids- en gezondheidsbeleid, met indien nodig eventuele extra instructies. Tijdens groepsvergaderingen of teamvergaderingen is het bespreken van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s een agendapunt. Actuele of urgente zaken zullen direct mondeling of schriftelijk medegedeeld worden.

Communicatie naar de ouderraad

De ouderraad wordt op de hoogte gehouden van eventuele belangrijke lopende acties. Daarnaast zullen thema’s van het actueel veiligheids- gezondheidsbeleid regelmatig op de agenda van de ouderraadvergadering staan.

Communicatie naar de ouders

Tijdens het intakegesprek berichten we ouders over de activiteiten ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Daarnaast worden ouders via de nieuwsbrief en via de ouderraad op de hoogte gehouden van lopende activiteiten. Het management is tijdens het breng en haalmoment aanwezig. Wanneer er vragen zijn van ouders worden deze zo mogelijk ter plekke beantwoord. Daarnaast is het management overdag op Coccinelle aanwezig waardoor eventuele vragen beantwoord kunnen worden. Wanneer deze vraag voor meerdere ouders interessant is, wordt deze in de nieuwsbrief van Coccinelle opgenomen.