Kinderdagverblijf Coccinelle

Openbaar Klachtenverslag 2017


OPENBAAR KLACHTENVERSLAG
Kinderdagverblijf coccinelle
                 2017
 
LEESWIJZER
Inleiding

Beschrijving van de regeling
 
Wijze waarop de regeling onder de aandacht is gebracht bij de ouder(s) en oudercommissie
 
Samenstelling van de klachtencommissie
 
De mate waarin de klachtencommissie haar werk heeft kunnen doen
 
Aantal en aard van de door de klachtencommissie behandelde klachten
 
De strekking van de oordelen, de aanbevelingen en de aard van de maatregelen
 
 
INLEIDING
Conform de wet- en regelgeving is Kinderdagverblijf Coccinelle verplicht over ieder kalenderjaar een openbaar verslag uit te brengen over de klachten die, in het jaar waarop het verslag betrekking heeft, zijn gemeld, geregistreerd en behandeld.
Het openbaar verslag wordt voor 1 juni 2018 op de website van Kinderdagverblijf Coccinelle  gepubliceerd.
 
In dit jaarverslag zijn de volgende onderdelen opgenomen:
Beschrijving van de regeling
Wijze waarop Kinderdagverblijf Coccinelle de regeling onder de aandacht heeft gebracht bij de ouders en ook bij de oudercommissie
De samenstelling van de klachtencommissie
De mate waarin de klachtencommissie haar werk heeft kunnen doen
Aantal en aard van de door de klachtencommissie behandelde klachten
De strekking van de oordelen en de aanbevelingen en de aard van de maatregelen
 
Onderstaand volgt een nadere uitwerking van bovenstaande onderdelen.
  
Beschrijving van de regeling
 
Iedere klant van kinderdagverblijf Coccinelle kan een klacht indienen als de dienstverlening te wensen overlaat. Dit is geregeld de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector.
 
Als een klant een klacht heeft kunnen twee wegen bewandeld worden:
 
De klant dient een klacht in bij Kinderdagverblijf Coccinelle, dit kan via een klachtenformulier zie bijlage.
De klant dient een klacht in bij de Stichting klachtencommissie Kinderopvang ( WMK)
Welzijn, maatschappelijke dienst verlening en kinderopvang voor Gelderland en Overijssel.
Dit is een onafhankelijke instelling die vragen en klachten aan hoort, advies geeft en aan kan geven welke stappen u kunt ondernemen.
Als de oudercommissie een klacht heeft kan zij zich wenden tot de klachtenkamer Oudercommissie (KKOC)
 
 
WIJZE WAAROP DE REGELING ONDER DE AANDACHT IS GEBRACHT
 

Aan alle ouder(s) binnen kinderdagverblijf Coccinelle wordt tijdens het kennismaking gesprek uitleg gegeven over het bestaan van de mogelijkheden voor het indienen van een klacht.
Tevens worden ouder(s) op de hoogte gebracht van de klachtenformulieren en de plaats waar deze te vinden zijn.
 
De klachtenformulieren hebben betrekking op alle aspecten van de kinderopvang.
 
Met de medewerkers wordt besproken hoe de klachtenregeling gehanteerd moet worden.
Kinderdagverblijf Coccinelle tracht de regels voor het indienen van klachten binnen de organisatie zo laagdrempelig en eenvoudig mogelijk te houden. Klachten kunnen zowel schriftelijk (klachtenformulier) als per e-mail kenbaar gemaakt worden. De klachten worden door de leidinggevende afgehandeld. Tevens kan men de klacht mondeling bespreken met pedagogisch medewerkers of managementteam.

Natuurlijk kan het ook zo zijn dat de ouder(s) de klacht liever niet binnen Coccinelle indienen.
Ouder(s) kunnen dan een klacht indienen bij de klachtencommissie kinderopvang.
 
Ouder(s) worden hiervan op de hoogte gebracht middels de website van Coccinelle en ook bij een kennismaking gesprek worden de mogelijkheden een klacht in te dienen besproken.
 
Ook de oudercommissie heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Hier is een aparte klachtenkamer voor.
De leden van de oudercommissie worden bij toetreding tot de oudercommissie op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om als lid van de oudercommissie een klacht in te dienen.
De leden van de oudercommissie krijgen informatie over de wijze waarop zij een klacht in kunnen dienen bij (KKOC).
 
Jaarlijks wordt de oudercommissie in een gesprek met het management op de hoogte gebracht van de inhoud van ons klachtenverslag. Dit verslag is ook terug te vinden op de website: info@kdvcoccinelle.nl
De jaarlijkse brief van klachtencommissie (WMK) word per kopie gedeeld met de oudercommissie.
 
 
DE SAMENSTELLING VAN DE KLACHTENCOMMISSIE
 
 Kinderdagverblijf Coccinelle is aangesloten bij de stichting Klachtencommissie (WMK) Dit is een onafhankelijke instelling, die vragen en klachten aanhoort advies geeft en aan kan geven welke stappen u kunt ondernemen. Een klacht van ouder(s) wordt behandeld door een klachtencommissie die bestaat uit minimaal drie personen met relevante deskundigheid en functioneert onafhankelijk van de aangesloten organisatie. De leden hebben reglementair een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de informatie die zij bij de behandeling van klachten ontvangen.
 
 
DE MATE WAARIN DE KLACHTENCOMMISSIE HAAR WERK HEEFT KUNNEN DOEN
 

Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (WMK)  heeft in 2017 geen officiële klachten ontvangen van ouder(s). De klachten/vrij brief die Kinderdagverblijf Coccinelle heeft ontvangen over verslagjaar 2017 is als bijlage aan dit jaarverslag toegevoegd. Ook intern zijn er geen klachten via het klachtenformulier binnengekomen en ook niet per e-mail.
 
AANTAL EN AARD VAN DE DOOR DE KLACHTENCOMMISSIE BEHANDELDE KLACHTEN
 
De Klachtencommissie heeft over verslagjaar 2017 geen klachten ontvangen over Kinderdagverblijf Coccinelle.

DE STREKKING VAN DE OORDELEN, DE AANBEVELINGEN EN DE AARD VAN DE MAATREGELEN

Er zijn in het verslagjaar 2017 geen klachten ontvangen.
 
De ervaring leert dat de open communicatie en korte lijnen binnen Coccinelle er mede voor zorgen dat de ouder(s) met vragen en problemen zich snel wenden tot de pedagogisch medewerkers en management.


 
 
 
 

gerealiseerd door AA Webdesign