Kinderdagverblijf Coccinelle

over coccinelle

Actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid

Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van kinderdagverblijf Coccinelle. Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we werken op gebied van veiligheid en gezondheid.  Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. Dit beleidsplan is geldig vanaf 1 januari 2018.

Een beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich betrokken voelen en het beleid uitdragen. Daarom zal er tijdens een teamvergadering een thema, of een onderdeel van een thema, over veiligheid of gezondheid op de agenda staan. Dit om continu in gesprek te blijven over het beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen, kunnen we monitoren of genomen maatregelen wel of niet effectief zijn en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt.

Coccinelle werkt met verschillende protocollen. Deze protocollen beschrijven hoe op Coccinelle omgegaan wordt met de risico’s op gebied van gezondheid en veiligheid. Hieronder wordt inzichtelijk gemaakt welke protocollen en formulieren Coccinelle heeft, die gezamenlijk gebundeld in de protocollenmap, het Veiligheid- en Gezondheidsbeleid vormen. De protocollenmap is op elke stamgroep en het souterrain aanwezig zodat de pedagogisch medewerkers ten allen tijden inzicht hebben in het beleid en protocollen.
 

Protocollen en formulieren Gezondheid

Protocol persoonlijke hygiëne
 • Handen wassen
 • Hygiëne bij niezen en hoesten,
 • Hygiëne tijdens verschonen,
 • Hygiëne bij gebruik van potje en toiletgebruik,
 • Voeding hygiëne
Protocol huishoudelijke werkzaamheden
 • Schoonmaaktaken en werkinstructies pedagogisch medewerker
 • Schoonmaaktaken en werkinstructies huishoudelijk medewerker
Protocol gezond binnenmilieu
 • Temperatuur
 • Vochtbalans
 • Akoestiek
Protocol ziekte en ongevallen
 • Richtlijnen voor ouders
 • Richtlijnen voor pedagogisch medewerkers
 • Weren van kinderen
 • Geneesmiddelen verstrekking
 • Richtlijnen bij ongevallen
 • Ongevallenregistratie
 • Richtlijnen GGD
Informatie tekenbeet
 • Richtlijnen bij voorkomen en controleren en verwijderen tekenbeet
Protocol speciale zorg of opvallend gedrag
 • Beschrijving van werkwijze bij speciale zorg of opvallend gedrag
EHBO en BHV-regeling
 • Lijst van medewerkers EHBO en BHV
 • Plus datum certificaat en instituut
Formulier geneesmiddelenverstrekking
 • Gebruik bij geneesmiddelenverstrekking
   
 

Protocollen en formulieren Veiligheid

Protocol veiligheid
 • Beschrijving van regels en afspraken ten aanzien veilig handelen
Protocol veilig slapen/ wiegendood
 • Beschrijving van regels en afspraken ten aanzien veilig slapen
Achterwachtregeling
 • Beschrijving van achterwacht van Coccinelle
Vierogenprincipe
 • Beschrijving hoe Coccinelle zorg draagt voor het vierogenprincipe
Ongevallen en schadeformulier
 • Gebruik bij ongevallen of schade
Formulier kapot materiaal of meubilair
 • Gebruik bij kapot materiaal of meubilair
Formulier niet voorziene risico’s
 • Gebruik bij niet voorziene risico’s
Meldcode Huishoudelijk geweld en kindermishandeling
 • Beschrijving van handelen bij huiselijk geweld en kindermishandeling
Calamiteitenplan
 • Beschrijving van handelen bij calamiteiten
 

Risicomonitor

Om op Coccinelle de zowel de grote als de kleine risico’s te inventariseren wordt er als volgt gehandeld:

Op alle stamgroepen en het souterrain liggen (in de protocollenmap):
 1. Lijst met beschrijving kapot materiaal of meubilair
 2. Ongevallenlijst
 3. Formulier geneesmiddelenvertrekking
 4. Formulier niet voorziene risico’s

De pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor het in kaart brengen van risico’s door bewust te werken en de bovenstaande lijsten zorgvuldig in te vullen. Door middel van deze lijsten wordt inzicht verkregen in de kleine en grote risico’s binnen Coccinelle. Wanneer pedagogisch medewerkers urgente* ongevallen of reparaties constateren melden zij dit eerst direct aan het management zodat er ook direct actie kan worden genomen. Daarna vullen de pedagogisch medewerkers het urgente ongeval of reparatie in op de daarvoor bestemde lijst. Alle ongevallen en reparaties worden beschreven op de lijsten zodat het overzicht van grote en kleine risico’s met daarbij genomen acties compleet is. Het management inventariseert elke maand bovenstaande ingevulde lijsten van elke groep en het souterrain. De geïnventariseerde lijsten met daarbij een overzicht van actielijst worden opgeborgen in een map op kantoor.

*Urgentie: Coccinelle vindt een ongeval of reparatie urgent wanneer:
 • Bij ongeval: hierbij sprake is van direct gevaar voor kinderen of pedagogisch medewerkers op de groep.
 • Bij reparatie: hierbij sprake is van direct gevaar voor kinderen of pedagogisch medewerker of het gaat om grote reparaties.
 

Stappenplan


In het kort het stappenplan bij zorgdragen van veilig en gezond leefklimaat:
 
 • Dagelijks bijhouden van risico’s, ongevallen of reparaties door pedagogisch medewerkers.
 • Dagelijks korte lijnen tussen pedagogisch medewerkers door middel van goede overdracht zowel mondeling als schriftelijk.
 • Bij urgentie direct bespreken met management. Urgente risico’s worden direct opgepakt.
 • Maandelijks wordt er door het management geïnventariseerd.
 • Op basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie wordt een actieplan opgesteld.
 • De voortgang van het actieplan wordt geëvalueerd tijdens managementoverleg en teamoverleg.
 • Jaarlijks worden risico-inventarisatie besproken met de ouderraad.
 
De pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor:
 1. Het bewust handelen.
 2. Inventariseren van risico’s van gebruikte ruimte.
 3. Op de hoogte zijn van theoretische kennis van protocollen.
 4. Goede samenwerking met naaste collega’s en management door overdracht.
 
Het management is verantwoordelijk voor:
 1. Opstellen van actieplannen.
 2. Pedagogisch medewerkers voorzien van juiste werkwijze.
 3. Begeleiding en evaluatie met pedagogisch medewerkers.
 4. Onderhouden van jaarplan van veiligheid- en gezondheidsbeleid.
 5. Communicatie naar ouderraad en ouders.
 

Communicatie


Op Coccinelle zijn wordt het veiligheid- en gezondheidsbeleid op de volgende wijze intern en extern afgestemd:
 
Het management is elke dag aanwezig. De risico-inventarisatie van de pedagogisch medewerkers wordt maandelijks geïnventariseerd door het management en besproken in het managementoverleg. De datums van het managementoverleg zijn vastgelegd in de jaarplanning. Het management heeft een informatieve en begeleidende rol in de communicatie naar de pedagogisch medewerkers, ouderraad en ouders.
 
Communicatie naar Pedagogisch medewerkers
Coccinelle vindt het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Wanneer een nieuwe medewerker op Coccinelle komt werken zorgen we voor een uitgebreide introductie in het veiligheids- en gezondheidsbeleid, met indien nodig eventuele extra instructies.
Tijdens groepsvergaderingen of teamvergaderingen is het bespreken van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s een agendapunt.
Actuele of urgente zaken zullen direct mondeling of schriftelijk medegedeeld worden.
 
Communicatie naar Ouderraad
De ouderraad wordt op de hoogte gehouden van eventuele belangrijke lopende acties. Daarnaast zullen thema’s van het actueel veiligheids- gezondheidsbeleid regelmatig op de agenda van de ouderraadvergadering staan.

Communicatie naar Ouders
Tijdens het intakegesprek berichten we ouders over de activiteiten ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Daarnaast worden ouders via de nieuwsbrief en via de oudercommissie op de hoogte gehouden van lopende activiteiten. Het management loopt tussen 7.30 en 9.00 uur en tussen 17.00 en 18.00 uur op de groepen rond. Wanneer er vragen zijn van ouders worden deze zo mogelijk ter plekke beantwoord. Daarnaast is het management overdag op Coccinelle aanwezig waardoor eventuele vragen beantwoord kunnen worden. Wanneer deze vraag voor meerdere ouders interessant is, wordt deze in de nieuwsbrief van Coccinelle opgenomen.

 

gerealiseerd door AA Webdesign